میرحسین موسوی سال 60 گفته است یکی‌ از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند

مکان شما:
رفتن به بالا