مینو محرز در پاسخ به سردار سلامی که گفته بود «وقت آن رسیده به آمریکا واکسن ارسال کنیم»، گفت: «آمریکا واکسن دارد و پانصد میلیون دوز هم به سایر کشورها کمک کرده است»

مکان شما:
رفتن به بالا