نوه علیرضا زاکانی به دلیل تولد در سوئیس پاسپورت سوئیسی دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا