هنرستان سوره، به علت بازنگری در سیستم آموزش هنرهای نمایشی، یک سال پذیرش دانشجوی دختر نخواهد داشت.

مکان شما:
رفتن به بالا