واکسن کوبا که قسمتی از کارآزمایی بالینی خود را در ایران سپری کرد، اثربخشی ۹۱.۲ درصدی دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا