وجود دشمن مشترک ممکن است باعث افزایش شکاف سیاسی در جوامع «شدیدا-دوقطبی» بشود.

مکان شما:
رفتن به بالا