پزشکیان: به پرستار برای هشت ساعت ۱۶۰ هزار تومان می دهند

مکان شما:
رفتن به بالا