پسر انسیه خزعلی در کانادا خانه‌ای از طریق وام بانکی خریده، فلذا دارای نوعی از اقامت موقت یا دائم است.

مکان شما:
رفتن به بالا