کدام دسته از نخبگان سیاسی یا احتمال بیشتری اخبار غیرموثق منتشر می‌کنند؟ اثر آن بر مردم چیست؟

مکان شما:
رفتن به بالا