کسب رضایت‌نامه کتبی از آقایان، برای انجام عمل سزارین فورس‌ماژور بانوان الزامی است!

مکان شما:
رفتن به بالا