سید صولت مرتضوی 16 روز قبل از وزیر شدن محکوم به انفصال از خدمت شده ولی یک هفته بعد از آن تبرئه شد.

مکان شما:
رفتن به بالا