روند شیوع محتواهای غیرقانونی در  Meta

نتایج نشان می‌دهد که سیاســــت‌های محتــــوایی متا در راستای استانداردهای اجتماعی در کنترل شیوع محتوای غیرقانونی در فیسبوک و اینســــتاگرام بســــیار تاثیرگذار بوده است و در بیشتر دسته‌بندی‌ها به کمتر…

بیشتر بخوانید