عیسی کلانتری

دبیرکل خانه کشاورز

عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده ‌است. نامبرده در دولت‌های پیشین بیش از ۱۲ سال وزیر کشاورزی ایران بود. وزیر کشاورزی در سال پایانی دولت‌های میرحسین موسوی، وزیر در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین وزیر کشاورزی در ۳ سال اول دولت اول محمد خاتمی، دوران مسئولیت وزارت کشاورزی نامبرده است. او پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی و از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه کشاورز به عنوان یک تشکل صنفی _ سیاسی بخش کشاورزی، دبیرکل آن شده و تاکنون در این سمت فعالیت می‌کند.

100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی