محمدجعفر منتظری

دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت

محمدجعفر منتظری، قاضی، دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت است. وی از اعضای مؤسس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در زمان عبدالنبی نمازی و قربانعلی دری نجف‌آبادی و مشاور رئیس قوه قضائیه در زمان تصدی سید محمود هاشمی شاهرودی بوده ‌است.

100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی