سید مناف هاشمی

معاون پیشین شهردار تهران و مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران در دوره شهرداری پیروز حناچی

سید مناف هاشمی، معاون پیشین شهردار تهران و مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران در دوره شهرداری پیروز حناچی بوده است. او پیش از این استاندار استان گلستان بوده است. در کارنامه او، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در سال‌های شهرداری محمدباقر قالیباف مشاهده می‌شود. نام او در فهرست دریافت‌کندگان املاک نجومی قرار داشته است.

100%2 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی