Truth scale 01

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی درست است و خطای فاحشی ندارد.

Truth scale 02

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی درست است؛ اما جزئیات مهمی را حذف کرده یا مطلب را خارج از زمینه اصلی بیان کرده‌است.

 

 

 

Truth scale 03

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی دارای عناصری از واقعیت است؛ اما فکت‌های مهمی را نادیده گرفته‌است که می‌تواند منجر به گمراهی خواننده شود.

Truth scale 04

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی نادرست است و صحت ندارد.