سریال “زخم کاری” از وزارت ارشاد مجوز نگرفته و فقط مجوز ساترا را دریافت کرده است.

مکان شما:
رفتن به بالا